Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU

APARTAMENTÓW „1NIGHTINPOZNAN”

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW „1NIGHTINPOZNAN”
Podmiotem świadczącym usługi „1nightinpoznan” jest: Idee Design Dominik Zapart
ul. Jana Matejki 68/2
60-772 Poznań
NIP 778-116-76-25
Konto: 96 1140 2017 0000 4902 1300 9577 Do przelewów zagranicznych:
Numer IBAN: PL 96 1140 2017 0000 4902 1300 9577
Numer BIC: BREXPLPWMUL

I. Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez:
1. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie www.1nightinpoznan.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 881 477 111. Klient otrzymuje potwierdzenie terminu rezerwacji mailem lub telefonicznie, z podaniem numeru konta bankowego, na które zobowiązany jest dokonać wpłaty opłaty rezerwacyjnej, w wysokości 40% ceny najmu lub wpłaty całości kwoty.

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Klient dokonuje wpłaty zaliczki, zwanej dalej Opłatą Rezerwacyjną, na poczet rezerwacji na wskazane w e-mailu konto bankowe; lub podaje dane karty kredytowej zgadzając się na wykorzystanie jej w celu złożenia preautoryzacji w wysokości zaliczki.

4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego Apartamenty 1 Night In Poznań-Matejki Apartments zaliczką lub dokonania pomyślnej preautoryzacji zaliczki na karcie kredytowej klienta.

5. Apartamenty 1 Night In Poznań przesyłają Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji, na podany przez Klienta adres e-mail, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu Zaliczki na rachunek Operatora lub po dokonaniu pomyślnej preautoryzacji.

6. Zaliczkę lub wpłatę całości opłaty za wynajem apartamentu należy dokonać na konto:
Nazwa: Idee Design Dominik Zapart
Konto: 96 1140 2017 0000 4902 1300 9577

7. Rezerwacja LAST MINUTE oznacza rezerwację dzień przed lub w dniu przyjazdu. W przypadku rezerwacji LAST MINUTE opłata rezerwacyjna nie jest pobierana. Podczas przekazania kluczy  Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt. Po złożeniu rezerwacji mailem konieczne jest potwierdzenie telefoniczne rezerwacji w ciągu 2 godzin pod numerem telefonu +48 881 477 111. Brak potwierdzenia telefonicznego rezerwacji jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy najmu apartamentu.

II. Zasady Płatności.
1. W przypadku płatności przelewem Klient dokonuje płatności zaliczki na rachunek wskazany we wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji podając w tytule termin pobytu oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej, w taki sposób by rachunek 1 Night In Poznan-Matejki Apartaments został uznany w terminie wskazanym we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji.

2. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej Klient przekazuje dane karty kredytowej drogą telefoniczną, co oznacza dokonanie preautoryzacji zaliczki na karcie przez 1 Night In Poznan-Matejki Apartments. Klient zobowiązany jest do przekazania danych w terminie wskazanym we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji.

3.Uznanie rachunku Opłatą Rezerwacyjną oraz podanie danych karty kredytowej po terminie wskazanym powyżej powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Operator dokona Ostatecznego Potwierdzenia Rezerwacji.

4.Płatność pozostałej części Ceny za nocleg dokonuje się na następujących zasadach:
gotówką, lub kartą z chwilą wydania kluczy do Lokalu

5.W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta.

III. Anulacja Rezerwacji

1.W przypadku anulowania lub zmian w Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do wysłania pisemnej anulacji drogą mailową.

2.Apartamenty 1 Night In Poznań są uprawnione do pobierania od Klienta następującej opłaty:
100% Opłaty Rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 30 dni przed przyjazdem.

3.W przypadku anulowania rezerwacji kwota należna Klientowi zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez Klienta lub na rachunek z którego Opłata Rezerwacyjna została dokonana.

4.W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 30 dni przed datą przyjazdu, 1 Night In Poznan-Matejki Apartments nie obciążą Klienta opłatą za anulowanie lub zmianę rezerwacji. W przypadku anulowania lub zmian po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się Klienta, 1 Night In Poznan-Matejki Apartments mają prawo obciążyć Klienta opłatą w wysokości 100% całej rezerwacji.

IV. Odpowiedzialność.

1.W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, 1 Night In Poznan-Matejki Apartments rezerwują sobie prawo zaproponowania Klientowi Lokalu Zastępczego, będącego w tym samym standardzie lub wyższym, podobnego do Lokalu określonego w Formularzu Rezerwacyjnym a w przypadku braku wolnego Lokalu do anulowania rezerwacji i zwrotu poniesionych kosztów.

2.W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Apartamenty 1 Night In Poznan-Matejki Apartments są zwolnione z odpowiedzialności.

V. Warunki najmu mieszkań.

1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu. Gość jest zobowiązany do wymeldowania się do godz. 11:00. Późniejsze wymeldowanie jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.

2. Zameldowanie odbywa się w godz. 14:00 – 20:00. Późniejszy przyjazd jest możliwy za dodatkową opłatą.
Przekazanie kluczy do apartamentu następuje w ustalonym miejscu i godzinie. Jeżeli Klient nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy Idee Design dzwoniąc pod nr tel.: +48 881 477 111.
Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w momencie przekazania kluczy.

3. W cenie wynajmu apartamentu wliczone są opłaty za wodę, prąd, ogrzewanie oraz sprzątanie końcowe (nie obejmuje zmywania naczyń).
Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Idee Design.

4. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w momencie przekazania kluczy.

5. Idee Design zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.

6. Liczba osób przebywająca w apartamencie nie może być wyższa niż liczba podana podczas rezerwacji. Jeżeli ilość osób jest większa niż podana w rezerwacji, Idee Design może zażądać dodatkowej opłaty.

7. Wszyscy Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania ciszy nocnej od godz. 22:00 do 6:00.

8. Organizowanie w apartamencie imprez towarzyskich jest zabronione.

9. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu Klient zapłaci karę w wysokości 250 zł.

10. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 250 zł.

11. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracownika firmy Idee Design o wszystkich usterkach powstałych w apartamencie. Za usterki i uszkodzenia powstałe z winy Klienta zostanie pobrana adekwatna rekompensata pieniężna.

12. Dane Klientów będą wykorzystywane jedynie w celu rezerwacji apartamentu.

13. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Idee Design zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi innego apartamentu, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

14. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w apartamentach, które mogą naruszyć dobre imię Idee Design.

15. Idee Design nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez gości w apartamencie.

VI. Reklamacje

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 1 Night In Poznań – Matejki Apartments, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji.

2. Jeśli w trakcie trwania pobytu Użytkownik stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie poinformować o tym 1 Night In Poznań – Matejki Apartments. Jeśli wada nie została usunięta, Użytkownik winien zgłosić ten fakt w formie pisemnej.

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w recepcji w trakcie trwania pobytu lub w terminie do 7 dni od daty zakończenia pobytu na adres 1 Night In Poznań – Matejki Apartments: Idee Design Dominik Zapart, ul. Matejki 68/2, 60-772 Poznań.

4. 1 Night In Poznań – Matejki Apartments w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji powinien ją rozpatrzyć. W przypadkach niezależnych od 1 Night In Poznań – Matejki Apartments, a skutkujących koniecznością przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie pisemnie, jednak nie później niż po upływie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania), miejsce i termin pobytu wraz z opisem reklamacji.

5. Wszelkie pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu rezerwacji prosimy kierować do 1 Night In Poznań – Matejki Apartments na adres do korespondencji: 1 Night In Poznań – Matejki Apartments, Idee Design Dominik Zapart ul. Matejki 68/2 60-772 Poznań lub adres e-mail: info@1nightinpoznan.com

VII. Polityka prywatności serwisu www.1nightinpoznan.com

Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy 1 Night In Poznan – Matejki Apartments (dalej Serwis).

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Idee Design Dominik Zapart ul. Jana Matejki 68/2 60-772 Poznań NIP: 7781167625 REGON: 6395985633.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.1nightinpoznan.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

VIII. Ciasteczka

1.Ciasteczka to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.
2. GOOGLE ANALYTICS
1nightinpoznan.com korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Facebook